Asiakaspalvelu: 020 795 9860
Vastausaika arkisin 8-16

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Suomen Tukkusähkö Oy (y-2393969- 4), Teknologiantie 11, 90590 Oulu

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

Kaarlo Hyytinen, kaarlo.hyytinen@tukkusahko.fi

Rekisterin nimi:

Suomen Tukkusähkö Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteritietoja käytetään Suomen Tukkusähkö Oy:n (jäljempänä ST) ja asiakkaan, potentiaalisen asiakkaan tai muun ST:n sidosryhmän suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen, tutkimukseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää ST:n ja rekisteröidyn väliseen viestintään, mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot:

Rekisteröidyn perustiedot kuten: nimi, toimipisteen nimi, y-tunnus, osoite, puhelin, faxi, www, sähköposti, toimiala, henkilöstön lukumäärä, liikevaihto, sähkönkäyttötiedot ja käyttöpaikkojen lukumäärät. Rekisteröidyn asiakashistoria kuten: hankitut palvelut, asiakkaan yhteydenotot, tarkemmat sähkönkäyttötiedot, sähköliittymätiedot, sopimustiedot, käyttöpaikkojen tiedot, laskutushistoria, asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteri koostetaan ST:n omasta asiakastietojärjestelmästä, mahdollisista muista ST:n henkilörekistereistä, ST:n yhteistyökumppaneilta, kontakteista ST:n -tai ST:n lukuun toimivan yrityksen henkilöstön kanssa puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, markkinointitapahtumissa tai -tilaisuuksissa, postituslistalle rekisteröitymisen yhteydessä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä alan palveluntarjoajien kuten Fonecta Profinder B2B – tietokannoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. ST ei pääsääntöisesti luovuta rekisteristään tietoja edustamilleen päämiehille tai muille kolmansille osapuolille Suomessa, EU:n alueella tai sen ulkopuolelle ellei se ole rekisterin käyttötarkoituksien kannalta tai tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Joidenkin ST:n tuotteiden tai palveluiden hankinta ja käyttö voivat edellyttää tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle, jolloin tietoja voidaan luovuttaa palvelun toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen tietoja voidaan siirtää lainsäädännön sallimalla tavalla ST:n suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin. Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa Suomen viranomaisille heidän pyynnöstään.

Rekisterin suojaus:

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa joihin on rajoitettu pääsy. Muut aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. ST huolehtii, että ainoastaan niillä työtekijöillä ja ST:n lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista jos henkilötiedot ovat käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

Suomen Tukkusähkö Oy 2018