Kundtjänst: +358 20 795 9860
Vardagar 8-16

REGISTERBESKRIVNING

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

Registeransvarig:

Suomen Tukkusähkö Oy (2393969- 4), Teknologiantie 11, 90590 Uleåborg

Kontaktperson i ärenden angående register:

Iida Tahkola, iida.tahkola@tukkusahko.fi

Registrets namn:

Suomen Tukkusähkö Oy:s kund- och marknadsföringsregister.

Registrets användningsändamål:

Uppgifterna i registret används för administration, skötsel, underhåll samt för produktion, utbud, undersökning och utveckling av tjänster för Suomen Tukkusähkö Oy (nedan kallat ST) och kunden, en potentiell kund eller annan av ST berörda parter. Uppgifterna i registret kan användas för kommunikation, reklam, marknadsföring och direktmarknadsföring mellan ST och den registrerade inom de gränser som är tillåtna enligt lag. Den registrerade har rätt att när som helst förbjuda att hans uppgifter används för direktmarknadsföring.

Uppgifter som ingår i registret:

Basuppgifter om den registrerade, så som: namn, FO-nummer, adress, telefonnummer, faxnummer, www, e-post, bransch, personalantal, omsättning, elförbrukningsuppgifter och antal platser för användning. Den registrerades kundhistorik, så som: anskaffade tjänster, kundens kontaktuppgifter, specifika elförbrukningsuppgifter, elanslutningsuppgifter, kontraktsuppgifter, uppgifter om platser för användning, faktureringshistorik, tilläggsuppgifter som kunden lämnat om sig själv

Regelmässiga uppgiftskällor:

Registret innehåller uppgifter från ST:s eget kunduppgiftssystem, ST:s eventuella övriga personregister, ST:s samarbetspartners, kontakter med ST eller arbetstagare på uppdrag av ST via telefon, e-post, brev, vid marknadsföringsevenemang eller -tillfällen, i samband med registrering för postlista och offentligt tillgängliga internetkällor samt från tjänsteleverantörer så som Fonecta Profinder B2B-databaser.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter:

Uppgifterna kan utlämnas inom de ramar som lagstiftningen tillåter och förpliktigar vid varje enskild tidpunkt. ST utlämnar i regel inte uppgifter om de registrerade till företrädande huvudman eller annan tredje part i Finland, inom EU-området eller utanför EU-området om det inte är nödvändigt för registrets användningsändamål eller för det tekniska genomförandet av databehandlingen, varvid dataöverföringen följer kraven i personuppgiftslagen. Anskaffning och användning av vissa av ST:s produkter eller tjänster kan kräva att uppgifter utlämnas till tredje part, varvid uppgifterna kan utlämnas i den utsträckning som behövs för utförandet av tjänsten. Efter befogat upphörande av anslutningen kan uppgifterna överföras till ST:s direktmarknadsföringsregister i enlighet med lagstiftningen, om inte den registrerade har förbjudit att hans uppgifter används för direktmarknadsföring. Uppgifterna kan på begäran utlämnas till myndigheter i Finland inom de ramar som lagstiftningen tillåter och förpliktigar.

Skyddet av registret:

Uppgifterna i det elektroniska registret skyddas genom brandväggar, lösenord och andra allmänt godkända tekniska medel inom IT-säkerhetsbranschen. Databaser och säkerhetskopior av dem förvaras i ett låst och övervakat utrymme med begränsat tillträde. Övrigt material förvaras i utrymmen där obehörigt tillträde nekas. ST sörjer för att endast anställda och arbetstagare på uppdrag av ST har tillgång till uppgifterna i registret om det behövs för deras arbetsuppgifter. Användningen av registret förutsätter ett personligt lösenord utfärdat av administratören, vilket övervakas.

Kontroll, förstöring och rättelse av uppgifter:

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv i enlighet med 26 § i personuppgiftslagen. En förfrågan om att få granska uppgifterna bör göras skriftligen genom ett egenhändigt undertecknat brev eller personligen hos registerhållaren. Den registrerade har rätt att förbjuda att hans uppgifter utlämnas och behandlas för direktmarknadsföring eller annan marknadsföring. Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade uppgifter i registret korrigeras.

Suomen Tukkusähkö Oy 2019